Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές του σχολείου μας.

  Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος COMENIUS «Το νερό είναι ζωή» που υλοποιεί το σχολείο μας και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για τις ενέργειες και τους στόχους του προγράμματος στην συνάντηση της Ουγγαρίας, διενεργήθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου το οποίο περιείχε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το νερό. Η διαδικασία αυτή ήταν κοινή με τα σχολεία των εταίρων μας και έγινε τώρα, στην αρχή του προγράμματος με σκοπό να διαπιστωθεί το επίπεδο των γνώσεων των παιδιών σχετικά με το νερό. Επιλέχθηκε να συμμετάσχουν τα παιδιά από την Τετάρτη και την Πέμπτη τάξη, γιατί αυτά θα φοιτούν στο σχολείο μέχρι το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2013. Τότε θα ξαναδοθεί στα ίδια παιδιά ένα καινούργιο ερωτηματολόγιο για να το απαντήσουν ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχουν διευρυνθεί οι γνώσεις τους σχετικά με το νερό μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, η πλειοψηφία των παιδιών απάντησε τις ερωτήσεις και ευελπιστούμε οι γνώσεις τους να βελτιωθούν στη συνέχεια. Να σημειώσουμε ακόμα ότι το ερωτηματολόγιο, μας στάλθηκε από τους Ούγγρους συντονιστές του προγράμματος και οι ερωτήσεις ήταν ίδιες για όλους τους εταίρους του προγράμματος.

Questionnaire completion by the pupils of our school.

In the frameworks of the Comenius project “Water is Life” and according to the schedule that was set during our meeting in Hungary, it was carried out in our school the completion of the questionnaire about water. This procedure was common with the schools of all our partners. It was set now at the beginning of the programme in purpose to found the knowledge level of the pupils relevant to the water. It was chosen to participate pupils from the 4th and 5th grade because these children will be at school at the end of the programme on August 2013. By that time another questionnaire will be given to the same pupils so to found how their knowledge about water extended because of their participation to the programme. The results was much satisfactorily, the majority of the children answered the questions and we expect their knowledges to be more wide at the future. This questionnaire was send by the Hungarian coordinators of the programme and its questions were the same for the pupils of all our partners.