Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ                                                         Σάπες : 30-12-2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                  Αρ.Πρωτ. :59

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ

 

Ο Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

 

 

Έχοντας υπόψη

     ·                   τις διατάξεις της  ΚΥΑ 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β’) , που αφορούν σε λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

 

·                   την αριθμ. 15/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών , με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή Διενέργειας Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών

 

·                   την αριθμ. 16/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών , με την οποία εγκρίθηκε η εκ νέου εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου , του οποίου ο συμβατικός χρόνος και η παράταση αυτού έχει λήξει 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών, ο οποίος θα διενεργηθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή,  με βάση τους κάτωθι όρους:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

          Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών, στις 16 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 12:00, ώρα αποσφράγισης των προσφορών, Δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

. Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου

          Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

          α) Η τιμή της προσφοράς,

          β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

          γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα.

          Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ ανωτέρω  περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής:

·         Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται  επί δύο.

·         Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

·         Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε (05) μόρια.

          Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν

          α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

          β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

          Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

          Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

          α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

          β) Συνταξιούχοι.

          γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.

          δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

 

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

          α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

          β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

          Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.

          Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

          γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από το δ/ντη του αντίστοιχου σχολείου.

          δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

          ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

          στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

          ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

          η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.        Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

          θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

          ι) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

          Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται.

 

5. Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια, και λήγει με τη λήξη θητείας του έκτου διδακτικού έτους.

 

6. Καταβολή μισθώματος

Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:

υ = 1/189 · α · β · γ

Όπου:

          υ είναι το ύψος των δόσεων,

          189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, 

          α είναι η προσφορά,

          β είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις,

          γ είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

          Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο. 

          Κατά την περίοδο, από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες. 

 

7. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

          α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ` οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας

          Σε περίπτωση που δεν διαθέτει  βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (Σχετική η αριθμ. Δ4/693/14. 11. 91 εγκύκλιος ).         

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε. (Σχετική η αριθμ. Δ4/467/ 8.8.91 εγκύκλιος).

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αριθμ. Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκύκλιος)

ε) Θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία. 

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του Σχολείου.

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

θ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

 

8. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα:

α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.

β) Με απόφαση της, μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μέχρι τρία (3) χρόνια και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι αναφερόμενοι στη λειτουργία των κυλικείων. Στην περίπτωση αυτή προσαυξάνεται το ποσό της ετήσιας προσφοράς ανά μαθητή ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου για κάθε έτος παράτασης.

γ) Να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης εξ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

δ) Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή  θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.

ε) Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία θα αποτελείται από:

·         Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

·         Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων - Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.

·          Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

·         Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.

·          Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

          Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.

          στ) Διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το  ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 - § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η.  Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα “κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς  το σύνολο των ΚWH του σχολείου”

Χρέωση κυλικείου σε ΔΕΗ

=

KWH κυλικείου

x

Συνολικό ποσό λογαριασμού

Σύνολο KWH σχολείου

9. Άλλοι όροι

α) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

β) Σε περίπτωση μεταβολής της σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, αλλαγής του νομικού αυτής καθεστώτος, κατάργησή της ή και συγχώνευσής της με άλλη, το ποσό της μίσθωσης θα καταβάλλεται πάντα προς όφελος του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών και μόνο.

          γ) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις.

δ) Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. Παράβαση που θα πιστοποιείται από την Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, θα εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή θα κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου. Αν δεν γίνουν δεκτές,  υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου (χώρου) μετά από την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και την καταγγελία της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

·         η περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου , ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Δ/ντη του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών  και στο τηλέφωνο 2532022066, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

 

 

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ