Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

1. με 12 τμήματα διδασκαλίας, δύο σε κάθε τάξη.

2. με 2 τμήματα Υποδοχής

3. με 1 τμήματα Ένταξης

4. με 1 τμήμα Ολοήμερου σχολείου.

Το διδακτικό του προσωπικό:

1. Διευθυντής: Βασίλης Χριστακάκης

2. Υποδ/ντής: Παναγιώτης Καρπούζης

  3. Α1: Αχαρίδου Μαριάνθη

4. Α2: Χατζίδου Λαμπρινή

5. Β1: Τριμπόνια Σοφία

6. Β2: Παπαλεξανδρή Σταματία

7. Γ1: Καλπία Βάνα

8. Γ2: Μιχαήλ Άννα

9. Δ1: Σκεύα Κατερίνα

10. Δ2: Μπανταλίδου Μαρίνα

11. Ε1: Τσολάκογλου Μαρία

12. Ε2: Μαυρίδης Σάββας

13. ΣΤ1: Πέγιος Σταύρος

14. ΣΤ2: Λαδίκου Μαριάνθη

15. Τμήμα Υποδοχής: Μακρίνα Χατζάτογλου.

16. Τμήμα Υποδοχής 2: Καρπούζης Παναγιώτης

17. Τμήμα Υποδοχής 3: Εξακουστού Άννα (ΖΕΠ) αναπληρώτρια.

18. Τμήμα Υποδοχής 4.

  19. Τμήμα Ένταξης Α': Ελευθερία Ιωαννίδου.

20. Τμήμα Ένταξης Β':

  21. Τμήμα Ολοήμερου Σχολείου: Μπένος Πέτρος

22. Φυσική Αγωγή: Κενανίδης Γρηγόρης

23. Αγγλική Γλώσσα: Βασιλική Κωσταρά.

24. Μουσική:

  25. Γερμανική Γλώσσα:

  26. Γαλλικής Γλώσσα:

  27. Φυσ. Αγωγή Ολοήμερου:

  28. Πληροφορική Ολοήμερο:

  29: Αγγλικά Ολοήμερο: